276°
Posted 20 hours ago

LOVE MURDER BASKETBALL, Volume 1

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Shoto Tanaka chỉ là một người bình thường, con trai của một trong những Yakuza khét tiếng nhất Nhật Bản, cho đến khi cậu gặp Goro Nakamura, vận động viên hàng đầu nước Nhật. Goro thường xuyên xuất hiện trước công chúng, xuất thân từ gia đình giàu có và danh tiếng nên liên tục được chú ý. Tình cảm sâu đậm giữa Goro và Shoto và tư tưởng khác biệt của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ phức tạp của họ cùng những người xung quanh?

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment